Organizacja pacjenta

Polska

W Polsce nie ma organizacji pacjentów. Je?li nie masz Facebooka i chcia?by? skontaktowa? si? z grup? znan? na Facebooku, skontaktuj si? z Naevus Global.
Kliknij tutaj, je?li chcesz za?o?y? organizacj? pacjentów.

 

W Polsce nie ma organizacji pacjentów.
Ludzie Polsce znajduj? si? za po?rednictwem Facebooka.

Chcesz pomóc? Skontaktuj si? z Naevus Global, aby zosta? osob? kontaktow? dla swojego kraju.
Chcesz jeszcze pomóc? Oto informacje o tym, jak za?o?y? organizacj?.

Grupa Nevus Facebook Polska powsta?a przede wszystkim jako grupa wsparcia dla tych, których dzieci / inni krewni / przyjaciele lub osoby zainteresowane sob? urodzi?y si? z wrodzonymi pigmentowymi znamionami (wrodzona posta? melanocytowa – CMN). Poniewa? w Polsce lekarze nie maj? do?wiadczenia z du?ymi / du?ymi / du?ymi barwnikami i nadal trudno jest znale?? wiarygodne informacje, stworzyli?my t? grup?, aby pomóc rodzinom w wyszukiwaniu.

 

Informacje medyczne

Tutaj znajdziesz informacje medyczne przygotowane we wspó?pracy z Naevus Global w 2019 roku.

Za informacje na tych stronach dzi?kujemy prof. Dr. Dr Veronica Kinsler, doktor; Harper Price, M.D. Ta strona internetowa nigdy nie zast?pi osobistej porady medycznej. Aby uzyska? takie porady, zawsze skontaktuj si? z lekarzem, zarówno dla siebie, jak i dla swojego dziecka.

 

Centra wiedzy specjalistycznej

Aby znale?? wiedz? specjalistyczn?, wyszukaj informacje w innych krajach lub wyszukaj w Naevus Global Scientific Advisors (SAC).
Aby uzyska? porad? medyczn?, lekarz mo?e skontaktowa? si? z Naevus International. Naevus International to sie? specjalistów i ekspertów ds. Wymiany informacji na temat CMN, której Naevus Global zapewnia wsparcie i reprezentacj? pacjentów.

 

Kontakt z przyjació?mi za po?rednictwem mediów spo?eczno?ciowych

Media spo?eczno?ciowe

 

Return to information
Spread the love